Cardinal Theme

آشنایی با محیط تحقیق در علوم انسانی و هنر

بررسی روش های پژوهش در هنر و علوم انسانی : شروع بحث پرداختن به منابع مطالعاتی ویادگیری شامل کتب، مقالات و مدیاهای موجود و توضیح چرایی و چگونگی بهره مندی از هر یک از منابع و جایگاه هر کدام در فرآیند پژوهش- چگونگی دسترسی به دانلود کتب بروز در پایگاه های علمی و دستیابی به فایل های منابع معرفی مقالات ISI ، انواع پایگاه های معتبر دسترسی مقالات و چگونگی آگاهی از میزان اعتبار مقالات با رجوع به پایگاه هایی همچون Thomson Reuters و Scopus  و ... و آشنایی با ISNN  مقالات و میزان اعتبار نشریات بر اساس IF و IQ  مقالات ISC  چیست و میزان اعتبار آنها در عرصه پژوهشهای جهانی چگونه است. بررسی انواع دسته بندی JURNALs وکنفرانسهای بین المللی و ملی و چگونگی آگاهی از شیوه نامه نشریات ISI  ، چگونگی تنظیم مقالات بررسی  ISI و... بررسی دسته بندی کنفرانس های برگزار شده در ایران و خارج از ایران و نحوه و اعتبار مقالات ارائه شده در این کنفرانس ها. معرفی تعدادی از نشریات هنر با  IF و   IQمناسب جهت ارسال مقالات  ISI.