رئیس دانشکده

محمد رضا نامداری

  • استادیار
  • گروه معماری داخلی
  • تلفن: 44238171-5  داخلی(280)
  • ایمیل: namdari@ usc.ac.ir