رئیس دانشکده

      محمد مهدي اخوی يان

  • استادیار
  • گروه نقاشی
  • تلفن: 44238171- 021
  • ایمیل: akhavian@usc.ac.ir