معاون دانشکده

       محمد رضا نامداری

  • استادیار
  • گروه معماری داخلی
  • تلفن: 22350808-9 داخلی(12)
  • ایمیل: namdari@ usc.ac.ir