معاون دانشکده

       محمد رضا نامداری

  • استادیار
  • گروه معماری داخلی
  • تلفن: 44238171-5 داخلی(285)
  • ایمیل: namdari@ usc.ac.ir