Cardinal Theme

دانشجویان رشته هنر های تجسمی اقدام به ساخت ماکت اماکن باستانی ایران را نمودند

 

تعداد هفده نفر از دانشجویان رشته هنر های تجسمی جهت پروژه درس سفال گری خود اقدام به ساخت ماکت اماکن باستانی ایران را با گل رس نمودند که پس از پخت در کوره به عنوان ماکت های سفالین در اماکن توریستی قابل ارایه است