گذرگاه نگاه نمایشگاه گروهی عکس دید درون

کانون فرهنگی هنری عکس دانشگاه علم و فرهنگ

گذرگاه نگاه نمایشگاه گروهی عکس دید درون

18 تا 23 آذر ماه 96
کانال تلگرام