کلاس جبرانی درس سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

کلاس جبرانی درس"سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش"

استاد : شریفیان

روزهای دوشنبه 9 بهمن و چهارشنبه11 بهمن

ساعت 13-17

برگزار خواهد شد.