کلاس جبرانی درس نقد و تطبیق مبانی نظری نقاشی ایران و غرب

کلاس جبرانی درس نقد و تطبیق مبانی نظری نقاشی ایران و غرب

استاد : رشیدی ناز

روزهای پنج شنبه 7بهمن و شنبه 9بهمن

ساعت 8-12

برگزار خواهد شد.