کلاس جبرانی درس زیبایی شناسی و حکمت هنر اسلامی

کلاس جبرانی درس زیبایی شناسی و حکمت هنر اسلامی

استاد : رشیدی ناز

پنجشنبه 12بهمن

ساعت 8-16

برگزار خواهد شد.