Cardinal Theme

موزه هنرهای معاصر تهران و چالش های پیش رو

گزارش کلی از سابقه موزه هنر های معاصر تهران که در سال 1356 افتتاح شده استو مدیران سابق این مرکز فرهنگی هنری . نمایشگاه ها و فعالیت های آن اعم از نمایشگاه های داخلی و آنچهدر خارج از ایران انجام شده است بصورت نمایشگاه نقاشی یا هنر های مفهومی.

برنامه کوتاه مدت و داز مدت موزه، اهداف فرهنگی آ« اعم از تشکیل کلوپ های هنری جهت فعال کردن جامعه هنری، چگونگی نگهداری آثارو برخی از هزینه های مرمت، حفظ و نگهداری آثار. همکاری با دیگر مراکز و موزه های هنری و تبادل آثار با جهان هنر.